BitCoin and other cryptocurrencies

CHINA-TRADE-INFO

 

Contact:

Des Avalon BV

Rotterdam, the Netherlands, in Europe

Member of worldwide ICC (= International Chamber of Commerce)

Skype: ronaldgiesel88

CellPhone: +31(06)45739543

E-mail: desavalonbv@gmail.com 

(last update May 6 2019)

 

THIS IS a NEW WEBSITE, started february 1st 2019, daily UNDER CONSTRUCTION, with new added trade info.

Replacing www.goldenboxes4sale.com and replacing www.currency-gold-and-more.com


Without use of SocialMedia, Bitcoin (and in general CryptoCurrency) was not able to experience such a rise (and downturn !!) as in past 10 years (January 12th 2009 - January 12th 2019).

 

Below you find in short Bitcoin's history,

in "Bitcoin subpages" you can read more details, explanation and known sites / adresses worldwide to gain CryptoCurrencies.

 

In 2 languages: Nederlands (Dutch language) and English, read below.

 

---

 

In het Nederlands (In Dutch language):

 

Van 0 naar 372 miljoen BITCOIN transacties in tien jaar tijd

12 Januari 2009 - 12 Januari 2019.

 

(bron: MSN, Redactie Panorama, 12 Januari 2019

https://panorama.nl/

http://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/van-0-naar-372-miljoen-in-tien-jaar-tijd/ar-BBS8anw?li=BBoPOOe&ocid=onepro)

 

 

 

 

Eerste transactie: Vijftig bitcoin, voor die tijd een schijntje. Met de overboeking van dat bedrag begon op 12 januari 2009, zaterdag precies tien jaar geleden, een nieuwe wereld. Het was de eerste transactie van de munt, die toen nog gloednieuw was.

Inmiddels zijn er 372 miljoen transacties geweest. Elke dag gaat er voor 5 tot 7 miljard USdollar aan bitcoins heen en weer tussen gebruikers, in honderdduizenden overboekingen. Over een paar maanden gaat de bitcoin door de grens van 400 miljoen transacties.

 

Het eerste geld was afkomstig uit het account, de zogeheten wallet, van ene Satoshi Nakamoto. Die had een paar maanden eerder zijn digitale munt gepresenteerd. In die tijd, rond het uitbreken van de kredietcrisis, was het vertrouwen in banken en overheden laag. Daarom werd er al langer gedacht aan een nieuwe vorm van geld, een virtuele munt die alleen uit bits bestond. Al die ideeën hadden een zwakke plek: als een bedrag alleen maar virtueel is, als er nergens munten of biljetten bestaan, hoe voorkom je dan dat mensen hun 'virtuele euro' knippen en plakken? Als ze dat doen, kunnen ze geld namelijk onbeperkt uitgeven. Moest er een centrale toezichthouder komen die bijhoudt wie welke munt bezit? Wie vertrouw je dat toe? En creëer je dan niet het systeem dat je juist probeert te bestrijden? Nakamoto bedacht de oplossing: georganiseerde anarchie. Alle gebruikers houden bij wie wat bezit in een gedeeld logboek. Niemand kan dat vervalsen en iedereen houdt elkaar eerlijk. Om de tien minuten komt er een nieuwe bladzijde in het logboek, een block, en elk block wordt als een ketting aan het vorige blok gekoppeld: de blockchain.

 

Over Nakamoto is niets bekend. Het is een schuilnaam, maar niemand weet van wie. De eerste bitcoin-ontvanger is wel een bekende naam: privacy-activist Hal Finney. Hij was onder meer het brein achter Pretty Good Privacy (PGP). Die software versleutelt berichten zodat niemand kan meelezen. Er gingen geruchten dat Hal Finney ook de man achter Satoshi Nakamoto was, en dat hij de eerste bitcoin dus aan zichzelf heeft overgemaakt. Finney heeft dit tot aan zijn dood in 2014 ontkend.

 

Pizza

 

In zijn eerste jaren had de bitcoin nog geen waarde. De eerste transactie was vooral symbolisch. Nakamoto verloor niets, en Finney kon niets met de nieuwe bitcoins doen. Pas in 2010 werd de bitcoin voor het eerst gebruikt om iets mee te kopen. Iemand betaalde 10.000 bitcoin voor twee pizza's. Omgerekend was dat toen 25 USdollar waard. Bij de huidige koers zou dat 36 miljoen USdollar zijn, omgerekend 31,5 miljoen euro. En op het hoogtepunt van de bitcoin zouden de pizza's zo'n 200 miljoen USdollar hebben gekost.

 

Ook in de jaren na die pizza bleef de bitcoin een hobby van een heel kleine groep. De gebruikers waren vooral idealisten die de gevestigde banken wilden omzeilen. Begin 2017 begon de bitcoin ineens aan te slaan. Met het grote publiek kwam ook het grote geld. Beleggers roken hun kansen. Binnen een jaar ging de koers van nog geen 1.000 USdollar naar zo'n 20.000 USdollar. Daarna kwam de terugval.

Afgelopen november 2018 was de laatste val, van 6.000 USdollar naar iets meer dan 3.000 USdollar. Sinds half december 2018 schommelt de bitcoin rond de 4.000 USdollar.

 

---------------

 

 

In English language (In het Engels):

 

From 0 to 372 million BITCOIN transactions in ten years time January 12th 2009 - January 12th 2019.

 

(source: MSN, editorial Panorama, January 12th 2019

https://panorama.nl/

http://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/van-0-naar-372-miljoen-in-tien-jaar-tijd/ar-BBS8anw?li=BBoPOOe&ocid=onepro)

 

 

 

 

First transaction: Fifty Bitcoins, for that time (2009) a mere pittance.

With the transfer of that amount began on 12 January 2009, Saturday exactly ten years ago, a new world.

It was the first transaction of the digital currency, which was then still brand new.

Meanwhile, there are 372 million transactions.

Every day there goes for 5 to 7 billion USdollars in Bitcoins back and forth between users, in hundreds of thousands of transfers.

Over a few months the Bitcoin will cross the border of 400 million transactions.

 

The first money was taken from the account, the so-called wallet, owned by Satoshi Nakamoto.

A few months earlier Satoshi Nakamoto had presented his digital money.

At that time, around the outbreak of the credit crisis, the confidence in banks and governments was low.

That is why there has been longer thought about a new form of money, a virtual currency that only would contain bits.

All those ideas had a weak spot: as an amount only is virtual, if no coins or banknotes exist, how do you prevent than that people cut and paste their 'virtual currency' ?

If they do, they can spend unlimited money. There had to be come a central supervisor which keeps track of who owns what currency ? Who do you entrust that ? And do you create the system that you just are trying to fight ?

Nakamoto figured out the solution: organised anarchy. Keep all users who what owns in a shared log.

No one can falsify that and everyone keeps each other honest.

Every ten minutes there will be a new page in the log, a block, and each block is like a chain coupled to the previous block: the block chain.

 

Nothing is known about Nakamoto. It is a pseudonym, but nobody knows by whom. The first bitcoin receiver is a well-known name: privacy activist Hal Finney. He was - among other - the brain behind Pretty Good Privacy (PGP).

That software of PGP encrypts messages so no one can read along.

There were rumors that Hal Finney was also the man behind Satoshi Nakamoto, and that he so sent the first coin to himself. Finney has denied this until his death in 2014.

 

Pizza

 

In its first years the bitcoin still had no value. The first transaction was mainly symbolic. Nakamoto lost nothing, and Finney could do nothing with the new bitcoins.

Only in 2010 the bitcoin was first used to buy something with.

Someone paid 10,000 bitcoins for two pizzas. Converted that was US$25 worth.

At the current rate that would be worth 36 million USdollars, converted 31.5 million euros.

And at the height of the bitcoin the pizzas would have cost about 200 million USdollars.

 

Also in the years after that pizza the bitcoin remained a hobby of a very small group. The users were especially idealists who wanted to bypass the established banks.

Beginning 2017 the bitcoin suddenly began to catch on. With the general public the big money came also.

Investors smelling their opportunities.

Within a year the price of less than US$1,000 went up to about US$20,000. Then came the downturn.

Last november 2018 was the last fall, from 6,000 USdollars to just over US$3,000.

Since mid-december 2018 the bitcoin fluctuates around the 4,000 USdollars.

 

-----

Beginning 2017 the bitcoin suddenly began to catch on. With the general public the big money came also.

Investors smelling their opportunities.

Within a year the price of less than US$1,000 went up to about US$20,000. Then came the downturn.

Last november 2018 was the last fall, from 6,000 USdollars to just over US$3,000.

Since mid-december 2018 the bitcoin fluctuates around the 4,000 USdollars.

 

-----

Des Avalon BV

Fair and Open Trade, worldwide.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved